دانشگاه آزاد دشتستان

شنبه 17-14
تحلیل سازه 2
شنبه 19-17
اصول مهندسی پل
شنبه 13-10
تحلیل سازه 1
سه شنبه 10-9
پروژه بتن
سه شنبه 13-10
سازه های بتن آرمه 1
سه شنبه 17-14
سازه های بتن آرمه 2
سه شنبه 21-17
تسازه های بتنی (معماری

دانشگاه آزاد بوشهر

یک شنبه 8-11
مقاومت مصالح 2
یک شنبه 11-13
کاربرد کامپیوتر در ساختمان
یک شنبه 14-17
مقاومت مصالح 2
یک شنبه 17-18
بارگذاری

دانشگاه خلیج فارس

چهار شنبه 10-8
سازه های بتنی
چهارشنبه 12-10
تکنولوژی بتن
چهارشنبه14-12
تکنولوژی بتن