کتاب تحلیل سازه هیبلر

طرح اختلاط به روش ملی

مدیریت پل

جزئیات بازرسی پل

دوام و نگهداری پل

تشخیص و پایش

تکنیک های تعمیر پل

حفاظت