تمرینات درس تحلیل سازه 1 (کتاب هیبلر)خ

سری اول: 2-8 الی 2-16 و 3-1 الی 3-3

سری دوم:6-8, 6-16, 6-24, 6-32, 6-40, 6-48, 6-56

سری سوم: 8-4, 8-8, 8-12, 8-16, 8-20, 8-24, 8-28, 8-32

سری چهارم: 9-8, 9-16, 9-24, 9-32, 9-40, 9-48, 9-56, 9-64, 9-72, 9-80, 9-88, 9-96

لینک کتاب در قسمت منابع و جزوات موجود است